هفته پیشگیری از مسمومیت ها از اول آبان ماه برگزار می شودبرای رسیدن به هدف کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها  راهکارهایی مانند تمرکز بر آموزش نحوه پیشگیری از مسمومیت در کودکان، مسمومیت ناشی از ‏داروها، سموم دفع آفات، مواد شیمیایی، سوء مصرف مواد، مسمومیت با فلزات سنگین، گیاهان سمی و گزیدگی ها، ‏گازها و منوکسید کربن و ارتقاء دانش جامعه درخصوص خطرات ناشی از مسمومیت ها و نحوه برخورد با این ‏رخداد اتخاذ می گردد.
همه ساله شعار مشخصی در خصوص برگزاری این هفته انتخاب می شود و تمرکز بیشتری بر ‏آموزش مسمومیت های شایع تر و خطرناک تر صورت می گیرد.
بنا بر این گزارش در سال جاری به دلیل شیوع بالای مسمومیت با داروها و اهمیت آموزش در این خصوص، تمرکز ‏بیشتری بر بحث آشنا سازی جامعه با خطرات ناشی از نگهداری و مصرف صحیح داروها و خطرات و تبعات این ‏نوع مسمومیت خواهد شد .
همچنین مسمومیت ناشی از سرب موجود در مواد مخدر که در سال جاری بروز نموده است و مسمومیت ناشی از سم فسفید آلومینیوم (قرص برنج) از دیگر مواردی است که به صورت ویژه مورد بحث قرار خواهد گرفت.


عناوین روز های هفته پیشگیری از مسمومیت ها به به شرح زیر اعلام شده است:
شنبه 95/8/1: روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی داروها ‏
یکشنبه95/8/2: روز پیشگیری از مسمومیت ها در اطفال
دوشنبه 95/8/3: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن ‏
سه شنبه 95/8/4: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی و گیاهان سمی‏
چهارشنبه 95/8/5: روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات، مواد شیمیایی ‏
پنجشنبه 95/8/6: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی ها
جمعه 95/8/7: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد ‏

منبع : وبداانجمن کنترل عفونت ایران